Vol629秀丽佳人Lavinia肉&LindaLinda姐妹花半脱秀完美身材诱惑写真81PLavinia爱蜜社

Vol629秀丽佳人Lavinia肉&LindaLinda姐妹花半脱秀完美身材诱惑写真81PLavinia爱蜜社

脉「促」[浮]者,必结胸,脉「细数」[紧]者,必咽痛,脉弦者,必两□拘急,脉「紧」[细数]者,头痛未止,脉沉紧者,必欲呕,脉沉滑者,协热利,脉「数」[浮]滑者,必下血。用桂枝芍药知母汤者,以壮阳气,散寒湿为急也。

湿家之身痛发黄,不似伤寒之身痛发黄者,以无六经之形证也。 因素有邪据,本藏之气,反在根据附之间,最易离经,所恃奠定之者,全赖胃气为之主。

肥人湿多,脉得涩小,此痹像也。黄耆建中汤即桂枝汤加胶饴、黄耆也。

沉为实,沉主里也;数消谷,数为热也。<目录>卷二\血痹虚劳病脉并治第六酸枣仁二升甘草一两知母二两茯苓二两芎藭二两右五味,以水八升,煮酸枣仁,得六升,内诸药,煮取三升,分温三服。

又云:心之华在面,其充在血脉,劳则气耗火动,逼血妄行,必致亡血。呕逆不能饮食者,是寒甚拒格于中也。

亦有得之时日而愈者,经曰:病在肝,愈于夏,是喜得子气,制其胜我者也;夏不愈,胜于秋,是恶其胜我者,得王气也;秋不死,持于冬,是我喜得母气以生我也;起于春,是喜自得其位而气王也,余藏仿此。上条之逆,不过撞心而不痛;此条之逆,则心悬而空痛,如空中悬物动摇而痛也。

Leave a Reply