150ee

150ee

寒温中适,故气将持,乃不致邪僻也。气无所不至,故腹大,身尽肿。

水体清,其气寒,故凡或吐或利,水谷不化而澄澈清冷者,皆得寒水之化,如秋冬寒冷,水必澄清也。气逆于上,则或为疼痛,或为眩仆,而成顶巅之疾也,一曰气逆则神乱,而病为巅狂。

又好仁者多梦松柏桃李,好义者多梦金刀兵铁,好礼者多梦簋笾豆,好智者多梦江湖川泽,好信者多梦山岳原野。然气不能外乎味,味亦不能外乎气,虽气味有阴阳清浊之分,而实则相须为用者也。

以一坎卦解之,推其极也。附解:有少阳经症初见,而合三阴为病者,即合三阴之法治之。

短脉,不满三指,主气损,亦主中有窒塞。 土气虚则风木乘之,寒水侮之∶如岁木太过,脾土受邪,民病肠鸣,腹支满,卑监之纪,其病留满痞塞;岁水太过,甚则腹大胫肿之类是也。

一阳,足少阳胆也。人病恐怖者,脉形如循丝累累然,其面白脱色也;人愧者,脉浮而面色乍白乍赤也。

Leave a Reply